Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

E-shop obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.nanoprotech.sk je spoločnosť 

DAVSON s.r.o. , so sídlom Hlavná 120, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO : 47 533 251 , DIČ: 202 3947 728

Spoločnosť nie je plátcom DPH. Všetky ceny tovarov a služieb uvedené na stránke sú konečné a sú vrátane DPH.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. - O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z.,Obchodný zákonník v platnom znení.

 

2. Vymedzenie pojmov

Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok a ktorého činnosť neovplyvňuje vlastnosti výrobku.

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva - Objednávka odoslaná predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Elektronická objednávka je elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu www.nanopo.sk (ďalej len e-shop) a celkovú cenu tohto tovaru, spracovanú systémom e-shopu.

Tovar je výrobok, ktorý sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu. Tovarom sú všetky produkty predávajúceho uvedené na stránke e-shopu.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

Informácie o tovare uvedené v katalógu e-shopu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu, dovozcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Obrázky zobrazené pri výrobku sú reálne ale môžu byť aj ilustračné. Pokiaľ sa jedná o ilustračný obrázok je to buď zrejmé alebo uvedené označením "Ilustračný obrázok".

 

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od E-shop obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

 

4. Objednávka

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

- označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho

- označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail kupujúceho

- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (kód pozostávajúci z písmen a číslic jednoznačne určujúci objednávané produkty, uvádzaný v nákupnom košíku elektronického obchodu) a cenu produktu, zmena cien vyhradená, množstvo požadovaných kusov produktov

- množstvo požadovaných kusov produktov

- vybraný spôsob platby

- vybraný spôsob dodania tovaru, požadovaný termín a adresu pre dodanie tovaru (fakturačnú adresu, v prípade ak je táto adresa odlišná od adresy pre dodanie tovaru)

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

 

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Platbu vopred uskutoční Kupujúci prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, a to na základe výzvy, ktorú obdrží od Predávajúceho e-mailom po akceptácii objednávky, kde obdrží potrebné údaje k platbe: variabilný symbol, číslo účtu, celkovú sumu k úhrade.

Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

Iné spôsoby platby závisia na dohode predávajúceho a kupujúceho pri potvrdení objednávky.

Ceny

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur. Všetky akcie platia na príslušné limitované obdobie, resp. do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.Ceny produktov sú uvedené bez nákladov na dopravu, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu, ktorá je pre daný druh tovaru platná (aktuálna) v deň doručenia objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

 

6. Dodacie podmienky

Objednaný tovar je expedovaný najneskôr do troch pracovných dní po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.

Doba expedície objendávky, t.j. doba odoslania tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, sa môže pohybovať v rozmedzí 1-21 dní.

Maximálna expedičná doba je 21 dní od prijatia objednávky, resp. dlhšie, ak sa na tom  Kupujúci a Predávajúci písomne dohodli.

Podmienkou pre dodanie objednaného tovaru je: 

-potvrdenie objednávky

- prevedenie platby za objednaný tovar na účet predávajúceho

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenskej republiky:

- Kuriéska služba (na dobierku): tovar je zaslaný kuriérskou službou, ktorá doručuje zásielky v pracovných dňoch do 24 hodín od expedovania tovaru. Platba za dodaný tovar sa pri dobierke hradí priamo kuriérovi. 

- Osobný odber: tovar je možné prevziať  u predávajúceho  v sídle spoločnosti.

- Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

Dodacie podmienky do iných štátov na základe dohody kupujúceho s predávajúcim.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Náklady na dodanie tovaru, dopravné  k cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné neúčtuje. Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby na zmenu spôsobu dohodnutej dopravy tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru ktoré môže nastať nesprávnou informáciou od jeho dodavateľa o jeho aktuálnych skladových zásobách.
Predávajúci nezodpovedá za prípadné predĺženie termínu dodania tovaru ktoré môže nastať komplikáciami prepravcov tovaru.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na omyl pri uvedení dostupnosti ponúkaného tovaru, ktorý však musí oznámiť objednávateľovi mailovou komunikáciou počas pracovných dní do 24 hodín od objednania tovaru.
Všetky objednávky sa napriek upozorneniam snaží predávajúci vybavovať v čo najkratšom čase ako je to len možné.

 

7. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Ak je predaj tovaru (realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy na diaľku t.j. zásielkový predaj tovaru alebo poskytnutie služby na diaľku uzavieranej výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (internetový elektronický obchod), je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy na diaľku do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). 
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a povinnosťou strán je vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ. 
Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa súčasne s ponukou tovaru prostredníctvom internetových stránok elektronického obchodu riadne oboznámil s povinnosťami predávajúceho a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Podmienky vrátenia tovaru:

- tovar musí byť v pôvodnom obale
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný ( vrátane príslušenstva, atď.)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

 

8. Reklamácie

V súlade s Občianskym zákonníkom (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 150/2005 Z. z.), zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. 

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. 
 

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi." 

 

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto E-shop obchodných podmienok riadia aj všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. 
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto E-shop obchodné podmienky, prípadne všeobecné obchodné a dodacie podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcimi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 16. 4. 2014 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce. Predávajúci DAVSON s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny Obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu kupujúceho. O zmene obchodných podmienok budú kupujúci informovaní prostredníctvom ich zverejnenia na internetovej stránke systému elektronického obchodného domu www.nanoprotech.sk.

V Moldave nad Bodvou 16.4.2014

 

Obchodné podmienky platia od 16.4.2014

 

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1,Web: www.soi.sk